منم مجنون آن لیلا که صد لیلاست مجنونشگفته بودی که به اجبار باید بروی

گفته بودی که باز می گردی

"زود"

یادت هست  وقت رفتن گفتی بر می گردم

اما رفتنت همان و بازگشتنت ..

دلتنگم

رفته ای و من منتظر

شاید با خود می گویی

هنوز زود است تا برگردی

اما

شاید دیگر وقت آمدن باشد

می دانی؟

 نه نمی دانی

روزگارم عجیب سرد است

تو نمی خواستی تنها شوم

تو نمی خواستی که قلبم بشکند

تو

هرگز نمی خواهی

برگرد

دلتنگتم ..
تولدت مبارک+ تاریخ ساعت نویسنده اشکین |